بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر ماه، تولیدات شرکت طی دوره ١٢ ماهه منتهی به ٣٠-٠٩-١٣٩٨، بالغ بر ١٠٣٢٢٠۴ تن بوده است که در مقایسه با تولید ٨٣٧٩۴٧ تن سیمان سفید و خاکستری طی دوره مشابه، افزایش ٢٣ درصدی تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین.......