نکته قابل توجه طی گزارش فعالیت ماهانه آذر، افزایش مقدار فروش نسبت به میانگین ماهانه مربوط به دوره ٨ ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ آبان می‌باشد. بر اساس این گزارش مقدار تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه آذر ٣٧١٢٢ دستگاه محصول بوده که در مقایسه با میانگین ماهانه سال جاری، افزایش ..........