امیدواری به تداوم رونق بازارها کاملا مشهود است و نشانه های مختلف از افزایش ریسک پذیری وجود دارد. اما بیاد داشته باشید که ریسک های ژئوپلیتیک به شکل غیرمنتظره پدید می آیند و بازارهای مختلف را ..