به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم سرمایه گذاری با رشد ارزش ان ای وی از یک سو و روند صعودی تکنیکالی از سوی دیگر در موقعیت خرید خوبی قرار گرفته است.