در نهایت نماگر بازار با افت ٧.٩ درصد مواجه شد. صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از فضای حاکم بر بازار هفته سوم دیماه را با شناسایی زیان پشت سر گذاشتند و افت بین....