بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر، تولید محصولات گروه قرص و دراژه به عنوان محصول اصلی شرکت با سهم ٨٣ درصدی درآمد فروش نسبت به کل درآمد فروش، ١٩۴١۶٩٨٣٣٠ عدد بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ........