از ابتدای اسفند ماه سال ٩٧ در یک کانال مشخص در حال نوسان است و برای بار چهارم به کف کانال نزدیک شده که این محدوده مصادف با