اوضاع بدون نردید گیج کننده است و خبر بد این که این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاران در برخی بازارها بسیار بیش از دیگران محتاط هستند و با توجه به آنچه در حال وقوع است باید حق را به آنها داد. در مطلب حاضر به ..