رشد سهم از این مرحله مطابق نمودار زیر می تواند به عکس العمل سهم به سطح ١٩٠ الی ٢٠٠ تومان ارتباط داشته باشد و برآورد می شود در صورت بازگشت از حمایت مذکور...