سالمین و یک و یک دو برند قدیمی در صنعت مواد غذایی هستند که وضعتی فروش و تحولات سودآوری و قیمتی آن ها در نمودارهای زیر قابل بررسی و ارزیابی ست...