طی این دوره صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز عمدتا با شناسایی سود همراه بودند که در این میان صندوق های رشد سامان، ایساتیس پویای یزد، بورسیران، یکم سامان، آوای سهام کیان....