در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه نوسانات قیمتی سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت واکنش های مناسبی به خطوط کف و سقف کانال داشته است...