از اوایل آذر ماه رشد سهام شرکت آغاز گردیده چنانکه طی یک ماهه آذر قیمت سهام شرکت ٣٧ درصد رشد را تجربه نموده است. شروع رشد شرکت از زمان انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در سامانه کدال به منظور..........