همانگونه که مشخص شده در صورت تداوم نوسان سهم در محدوده کنونی و تکمیل اصلاح کوتاه مدت می توان انتظار ادامه روند صعودی در قالب