وضعیت سودآوری با ثباتی برای این شرکت در سال های اخیر مشاهده شده و امروز وضعیت فروش در ماه های اخیر در مقایسه با عملکرد سال قبل آورده شده است..