در یک ماهه آذر در حالی که نماگر بازار سود حدود ١۶ درصد را به ثبت رساند بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری موفق به کسب بازدهی بیش از شاخص کل شدند که مطابق با جدول پیوست عملکرد ارزش کاوان آینده، نقش جهان، صندوق های رشد سامان و یکم سامان....