شرکت فولاد مبارکه با ارزش بازار حدود ۶٨ هزار میلیارد تومانی یکی از بزرگترین شرکت های بازار سرمایه است که در سال های اخیر همواره رقابت شانه به شانه ای با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بر سر تصاحب عنوان بزرگرین شرکت بازار داشته است. اما با وجود این بزرگی، سهامداران این شرکت توانسته اند از ابتدای سال جاری بازده حدود ۵٧ درصدی را به دست آوردند.