لازم به ذکر است که عمده سودهای مهم و قابل توجه شرکت در سال مالی کنونی منتهی به ٣٠ آذر ماه ٩٨ در نمودار زیر آمده است و حتی ...