بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر و آبان، تولیدات شرکت طی دو ماهه مذکور، ٧٢١۴ تن گزارش شده که در مقایسه با میانگین ٢ ماهه مربوط به نیمه اول سال، افزایش ٨ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز با افزایش در تولید..........