در بیمه نامه آتش سوزی تعریف انفجار هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است. این نکته را هم باید بگوییم که هر نوع انفجاری شامل بیمه نامه آتش سوزی نمی شود. از جمله آن ها می توان به انفجار حاصل از مواد منفجره و انفجار هسته ای اشاره کرد. همچنین در خصوص صاعقه نیز مقصود از صاعقه صرفا خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه منظور خسارات مستقیم ناشی از صاعقه است.

بورس۲۴ : در بخش سوم گزارش بیمه نامه های آتش سوزی قصد داریم در خصوص بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، بیمه نامه با شرایط فرست لاس (اولین خسارت) و همچنین بیمه نامه های آتش سوزی در رابطه با صاعقه، انفجار، طوفان و گردباد توضیحاتی را ارائه دهیم.

در بیمه نامه آتش سوزی تعریف انفجار هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است. این نکته را هم باید بگوییم که هر نوع انفجاری شامل بیمه نامه آتش سوزی نمی شود. از جمله آن ها می توان به انفجار حاصل از مواد منفجره و انفجار هسته ای اشاره کرد. همچنین در خصوص صاعقه نیز مقصود از صاعقه صرفا خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه منظور خسارات مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحا صاعقه سرد نامیده می شود. در حقیقت خساراتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارات مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب می شوند اما خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامیده می شوند که شامل بیمه نامه آتش سوزی نمی شوند.

در بیمه طوفان، خسارت های ناشی از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار می گیرد. البته در صورت نیاز به ارزیابی ریسک از نظر مقاومت یا عدم مقاومت سازه در مقابل خطر ذکر شده باید قبل از صدور بیمه نامه کارشناسی لازم انجام گیرد.

بیمه نامه فرست لاس (اولین خسارت) می تواند از یک سو به نفع بیمه گذار و از سوی دیگر به لحاظ محدود بودن تعهدات و مسائل مربوط به اتکایی به نفع بیمه گر باشد. در بیمه فرست لاس بیمه گذار به لحاظ محدود بودن تعهدات بیمه گر در زمان بروز خسارت حق بیمه کمتری را پرداخت می کند. از سویی به دلیل پایین بودن تعهدات مالی خود نسبت به سرمایه واقعا خسارت کمتری را پرداخت می کند و از طرفی با توجه به برنامه نگه داری خود در بسیاری از موارد نیاز به اخذ پوشش اتکایی خارجی و پرداخت حق بیمه اتکایی به صورت ارز نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که بیمه نامه با شرایط فرست لاس برای خطرات اصلی مانند حریق، انفجار و صاعقه کاربرد خواهد داشت. اما در رابطه با خطرات اضافی تبعی نیز این نوع بیمه صادر می شود.

منظور از بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی، بیمه نامه های آتش سوزی معمولی است که صرفا برای واحدهای صنعتی صادر و آن ها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد. در صدور بیمه نامه های آتش سوزی صنعتی بیمه گر باید توجه بیمه گذار را به عدم امکان ارائه پوشش بیمه ای ظروف تحت فشار صنعتی بدون دریافت حق بیمه اضافی معطوف کند. چرا که با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی، به صراحت جبران خسارت های ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی مستثنی شده است.

در حقیقت در این گونه بیمه نامه ها برای حفظ منافع بیمه گذار باید تا جایی که امکان دارد ارزش مبالغ بیمه شده معادل ارزش واقعی یا ارزش روز موارد بیمه شده تعیین شود. تا در زمان رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه گذار به تمامی خسارت و زیان وارده دسترسی پیدا کند.

در رابطه با بیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی عموما بیمه نامه های واحدهای تجاری از قبیل فروشگاه ها است. در این نوع از بیمه نامه تمامی موارد صدور رعایت می شود. در بیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی بعضی مواقع ایجاب می شود که که پیشنهادات کاهش خطرات احتمالی تعیین شده به وسیله کارشناس بازدید اولیه به عنوان توصیه های ایمنی درج شود و حتی برخی از موارد ضمانت اجراهای خاص تعیین شود. لازم به ذکر است که بیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی هم در بیمه نامه های معمولی ارائه می شود.