در این شرایط صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز همسو با جو بازار با شناسایی سود همراه شدند که در این میان صندوق های آوای سهان کیان، پاداش سرمایه پارس، آهنگ سهام کیان، نقش....