بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آبان، تولیدات شرکت طی دوره دو ماهه نخست سال مالی منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٩، مقدار ٢٩٨۶٠٠ تن سیمان بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز.......