در خصوص سودآوری کلی شرکت، بر اساس صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده، شرکت با سرمایه ١٣۴ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٢٩٣ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ١۴٢ ریال در دوره مشابه سال قبل، افزایش ١٠۶ درصدی در سودآوری را نشان می‌دهد و این در حالی است که طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده ........