ترس، پنیک و فاز منفی! اگر چه عرضه‌ های بورس هنوز مشتری دارد. بازار به شدت به فاز ترس در حال ورود است و...