قیمت نفت در بازارهای جهانی در هفته های اخیر رشد کرده و اکنون برخی نهادهای تحلیلگر دیدگاه خود درباره افق بازار را تغییر داده اند. با آنکه عوامل گوناگون بر قیمت ها اثر دارد اما برخی ..