همانگونه که مشاهده می شود سهم در مسیر سعودی احتمالا با برخورد به تارگت موج صعودی احتمالا مستعد اصلاح خواهد شد و سهامداران میان مدتی ...