بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آبان، تولیدات شرکت طی دوره ٨ ماهه سال جاری ١۵۴١۴٩ ست انواع شیشه ایمنی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ١٠ درصدی داشته است. دلیل اصلی این کاهش نیز .........