طی دوره ١٠ ماهه سال مالی جاری، تولیدات شرکت ١۵٨۴۶۶٨ تن انواع سیمان و کلینکر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣۶ درصدی داشته است. همچنین در بخش فروش با افزایش در مقدار تولید، مقدار فروش نیز .........