فولاد همچنان می‌ تازد، آن هم در شرایطی که قیمت دلار را به عنوان یک محرک رشد نرخ برای خود در نظر گرفته و به کمک آن...