بر اساس گزارش فعالیت آبان ماه همچنین میزان تولید آهن اسفنجی در شرکت ۵٠٣٣٣١ تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد کاهش داشته است. با این حال در تولید شمش شاهد تولید ۵٨١۴۵۶ تن محصول می‌باشیم که نسبت به دوره مشابه.........