اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری در سهام متاثر از روند بازار این هفته را با شناسایی سود پشت سر گذاشتند که در این میان عملکرد صندوق های رشد سامان، سهم آشنا، بانک توسعه تعاون، گنجینه رفاه، ارزش کاوان آینده، همیان سپهر حائز....