به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، اخبار بنیادی و تغییر و تحولات در فروش و سودآوری به همراه افزایش سرمایه سبب صدور سیگنال خرید مطمئن و کم ریسکی در این سهم شده است