در مدت چند ماه یک توافقنامه پنج جانبه برای ایجاد کریدور جدید ریلی در راستای انتقال بارهای چین به اروپا با نرخ تعرفه واحد به امضا رسید...