بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آبان، تولیدات شرکت طی دوره هشت ماهه سال جاری ١٨٢۴٠١٧٠ تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ........