تولیدات شرکت طی سال جاری ١٧٧٠ تن انواع نوار نقاله و سایر قطعات فنی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٩ درصد افزایش داشته. همچنین طی این دوره مقدار فروش ١٨٨٢ تن گزارش شده که نسبت به دوره مشابه ..........