طی دوره ٨ ماهه سال جاری تولیدات شرکت ١٣٨۴۴٠ تن انواع محصولات شوینده بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١٣ درصدی داشته است. همچنین در بخش فروش، مقدار فروش ١٣۴٠٨٠ تن گزارش شده که نسبت به دوره مشابه .......