طی معاملات روز چهارشنبه با افزایش نسبی تقاضا در بازار شاهد روند صعودی شاخص بودیم. البته قابل ذکر است که این افزایش بیشتر در نمادهای کوچک بود چنانچه شاخص قیمت هم وزن با رشد ١.٨٨ درصدی همراه بود در حالی که شاخص کل.........