در سبد هفته گذشته هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهم کم ریسک در قیمت های ۶٧٠ تومان معرفی شد و سهم هم اکنون در قیمت های ۶٨۵ تومان قرار دارد... همچنین ملی سرب و روی ٢۶٠٠ تومانی به عنوان سهم پرریسک معرفی شد که سهم اکنون با نوسانات مثبت در قیمت های بالای ٢٧٠٠ تومان قرار دارد.سرمایه گذاری سبحان٣٠٠ تومانی هم با بازدهی ١٠ درصدی در قیمت های ٣٣٠ تومان رشد خوبی را به همراه داشته است...