بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، بانک در بخش تسهیلات اعطایی، مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره خود را با افزایش ٢۶٣٢٨٣٢ میلیون ریالی نسبت به مانده ابتدای دوره، ٩٩۶۴٣٩٠٧٠ میلیون ریال گزارش نموده است. همچنین طی این ماه درآمد بانک .......