در خصوص تولید و فروش شرکت طی سال گذشته قابل ذکر است شرکت فروش ١٢ ماهه سال ٩٧ را به مبلغ ١٠٠۶١٨٩٩۴ میلیون ریال اعلام نموده است. با توجه به مبلغ اعلام‌شده، مبلغ فروش ۶ ماهه دوم در مقایسه با ۶ ماهه نخست در حدود ٣١ درصد افزایش را نشان می‌دهد.این در حالی است که میزان فروش شرکت ...........