شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی با حدود ٣٠٠ هزار سهامدار خرد و همچنین سهامداری شرکت های سهام عدالت، از جمله پر جمعیت ترین شرکت های بازار سرمایه به شمار می رود، لذا این شرکت همواره مورد توجه تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار دارد...