شرکت در تاریخ اول دی ماه ١٣۴۵ با نام شرکت سهامی درخشان تهران تشکیل و در تاریخ ٧ دی ماه همان سال در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت بدواً به سهامی خاص و نام آن به شرکت تولید و صنعتی درخشان تهران و متعاقباً .......