تولیدات شرکت طی سال جاری شامل ١٠٢٩٨۶٧۴ تن انواع محصولات بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ١٢ درصدی داشته است. همچنین طی سال جاری با مصرف بخشی از سنگ آهن و گندله در تولید آهن اسفنجی، مقدار فروش.......