این روزها وضعیت بازار سنگ آهن بهتر شده و شاهد رشد قیمت ها هستیم. این رشد که به باور برخی تحلیلگران حاصل عوامل پایدار است می تواند ادامه پیدا کند اما سرمایه گذاران در بازار سنگ آهن باید به چند نکته ..