از شرکت های کم ریسک و بنیادی بورس تهران به حساب می آیند که وضعیت ٨ ماهه آن ها را می توان در نمودارهای زیر با جزئیات مشاهده نمود...