تولیدات شرکت طی دوره ٨ ماهه سال جاری شامل ٣٧٢۵٢۴ مجموع از انواع محصولات می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ٢۶ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز تعداد فروش برابر ٣٨۵٠۴٧ دست محصولات بوده که نسبت به دوره مشابه ........