سه هفته پیش نمودار این سهم تحلیل شد و برای بررسی دقیق تر جهت خرید پیشنهاد گردید. حال پس از رشد ٣۶ درصدی این سهم در مدت کوتاه نمودار آن را بروز خواهیم کرد...