تنها ٨ ساعت برای خواندن این گزارش و تصمیم گیری درباره سرخطی زدن برای این سهم که از ابتدای هفته صف خرید را تجربه کرده است وقت باقیست!