طی روزهای اخیر با روند صعودی شاخص، شاهد افزایش تقاضا در نمادهای گروه بانکی و نماد بانک صادرات می‌باشیم چنانکه با وجود روند نزولی از ابتدای آبان و تا نیمه این ماه، روند صعودی از هفته گذشته تاکنون باعث بازگشت قیمت‌ها به همان سطح ابتدای آبان و .........