طی نیمه اول سال جاری مجموع تولیدات برابر ١٢٠١٠ تن انواع محصولات شرکت شامل تسمه، ورق، مقطع و لوله مسی و برجی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٣ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش اما با ١٢٢٩٢ تن فروش، شاهد..........